چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
نظارت بر درمان

واحد نظارت بر درمان

تلفن های مرکز:                        3 – 56439990          داخلی:413-412-411-410

پست الکترونیکی: rk.darman@iums.ac.ir                                    

نام و نام خانوادگی                                          عنوان شغلی

 

آقای مهدی آذری                                        کارشناس واحد

آقای غلامرضا صیدی                                    کارشناس واحد

سرکار خانم تامارا شیرزاد                            کارشناس واحد

سرکار خانم معصومه اویسی                       کارشناس واحد

 

شرح وظايف مسئول واحد نظارت بردرمان

1-اجرا و پيگيري امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2-نظارت بر نحوه ارزشيابي و بازديد از عملكرد مطب، دفاتر كار،موسسات پزشكي دولتي و خصوصي و نظارت برمراحل تاسيس موسسات

3-شركت در جلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان

4-بررسي و پيگيري شكايات ارجاعي

5-بررسي و تائيد نياز از نظر نيرو، تجهيزات ، فضا و غيره

6-بررسي مشكلات موجود در بيمارستانها و راهكارهاي لازم

7-جمع بندي و ارائه فعاليتهاي واحد به معاونت درمان

8-ارزيابي و ارزشيابي كاركنان تحت سرپرستي

9-پيشنهاد ارجاع موارد مختلف به مراجع قضايي

10- نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

 

شرح وظايف كارشناسان واحد نظارت بردرمان

1-اجرا و پيگيري امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2-بازديد از مطب، دفاتر كار،موسسات پزشكي دولتي و خصوصي اعم از بيمارستان ، درمانگاه مطب و غيره

3-ارزشيابي موسسات پزشكي دولتي و خصوصي

4-كارشناسي و نظارت بر تاسيس و احداث مراكز درمانيتا مرحله بهره برداري

5-شركت در جلساتمربوط به واحد نظارت بردرمان

6-بررسي و پيگيري شكايات ارجاعي

7-انجام كليه فعاليت هاي مربوط به واحد نظارت بردرمان طبق برنامه كار

8-تهيه و تنظيم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش هاي آماري

9-مكاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان

10-معرفي متخلفين به مراجع قضايي

11-ابلاغ قوانین وآئین نامه ها و دستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی وخصوصی)

12-بررسی و صدور گواهی اشتغال به کار و عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت متقاضیان و مکاتبات ذیربط

13-نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

14-تهيه و تنظيم برنامه بازديدكارشناسان نظارت

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi