چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
امور رفاهی
واحد امور رفاهی

تلفن های مرکز:                      6 – 56420590           داخلی:333

پست الکترونیکی:

rk.refahi@iums.ac.ir

 نام و نام خانوادگی                                           عنوان شغلی 

اقای حسن ملائی                                               مسئول امور رفاهی

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi