چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت حرفه ای

تلفن های مرکز:                          6 – 56420590                   داخلی:221-220

پست الکترونیکی:                               rk.herfeie@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                            عنوان شغلی

جناب آقای مهندس محمد علی برمر                      کارشناس مسول واحد

سرکار خانم مهتدس  زهرا ملکی                           کارشناس واحد

سر کار خانم معصومه رمضانی                            انجام امور دفتری و مکاتبات

 

شرح و ظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

 • احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع
 • نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوط به آنها.
 • انجام بازرسی به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه
 • تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه ای
 • نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه­ای (ادغام، بقا، بهگر، غربالگری سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، پسماندها، پرتوکاران و...)
 • برنامه ریزی،هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای ۲۵نفر(اجرای ماده۹۳قانون کار)
 • آشنایی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودر مانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظوربرنامه ریزی درزمینه استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.
 • هماهنگی و همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی .
 • نظارت بر صدور اخطاریه ها ورسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی(صنعت،معدن،کشاورزی،خدمات)که توسط کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.
 • آشنایی کامل با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای.
 • نظارت بر جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارسال پس خوراند به واحدهای تابعه
 • ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری منطقه.
 •  بررسی مشاغل سخت و زیان آور تحت پوشش
 • پیگیری روند ارجاع به دادگاه ، کارگاههای منطقه تحت پوشش
 •  پیگیری  تأمین اعتبار و هزینه نمودن اعتبارات تخصیصی واحد بهداشت حرفه ای در راستای وصول به اهداف بهداشت حرفه ای
 •  ارسال و تنظیم کلیه مکاتبات در خصوص آمار فعالیتهای واحد
 •  شرکت در بازدیدهای مدیریتیریاست محترم مرکز بهداشت رباط کریم از مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 • شرکت در کلیه جلسات مسئولین واحدهای بهداشتی و همچنین جلسات مسئولین ستادی (در صورت لزوم)
 • همکاری با سایر واحدهای بهداشتی در مناسبتهای مختلف بهداشتی از جمله واحد مبارزه با بیماریها ،واحد جمعیت و سلامت خانواده و همکاری با اجرای طرحهای  مختلف از جمله اجرای طرح دیابت در کارخانجا ت و اجرای برنامه  پیشگیری  از ایدز و سرطان های شغلی در محیط کار ،سلامت زنان و مردان و تنظیم خانواده جهت کارخانجات تابعه.
 • بازرسی و نظارت  تعدادی از صنایع بزرگ منطقه  وبازرسی تعدادی از مراکز شهری در کنار سایر کارشناسان واحد
 • مصاحبه با کارشناسان بهداشت حرفه­ای  معرفی شده از صنایع به منظور تأیید صلاحیت  علمی و اجرایی مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع در کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور سرپرست مرکز بهداشت رباط کریم
 

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

 •  احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع.
 •  شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات ،معادن،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه ،برنامه ریزی جهت بازدید  از واحدهای مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .
 • بررسی و پایش اندازه گیری وارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک ((تطبیق انسان با کار و بالعکس)) در محیط کار و ثبت اندازه گری ها
 •  بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.
 • تشکیل دوره های آموزشی وبازآموزی برای بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی ومسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضوکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاوآیین نامه های موجود
 • آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل  شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات.
 • همکاری با سایر کارشناسان  بهداشتی  مراکز بهداشت  در زمینه اجرا و ارایه طرحهای  بهداشتی و دستورالعملهای ستادی  به منظور ارتقاءسطح ارائه  خدمات  بهداشتی در منطقه.
 • همکاری با کارشناسان بهداشت محیط در زمینه نظارت بر تأمین آب آشامیدنی سالم ،جمع آوری صحیح  و بهداشتی  زباله و و فاضلابها و سایر فاکتورهای بهداشت محیطی.
 • هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش سلامت به منظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
 • اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان  طرحهای تحقیقاتی در زمینه عوامل  زیان آور محیط کار.
 •  اعلام نواقص وصدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحدهای  تولیدی (صنعت-معدن-کشاورزی- خدمات)با توجه به قوانین و مقررات موجود.
 • آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،تشکیلات وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای
 • جايگزيني مسئول واحد در موارد خاص
 • جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب.
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور کارشناس مسئول محترم
 •  كارشناس کلیه برنامه های ارسالی از معاونت امور بهداشتی
 • پایش از واحد های بهداشت حرفه ای مراكز بهداشتي درماني شهري و روستایی در خصوص موارد مرتبط با واحد بهداشت حرفه اي
 • ارسال و تنظیم کلیه مکاتبات در خصوص آمار فعالیتهای واحد
 • جمع بندي كليه آمار مرتبط با واحد بهداشت حرفه اي

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi