چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
امور آزمایشگاهها

واحد امور آزمایشگاهها

تلفن های مرکز          3-56439990                                 داخلی   :270 

 

نام و نام خانوادگی                                                               عنوان شغلی

 سر کار خانم پروین السادات هاشمی                             رئیس امور آزمایشگاهها

 

شرح وظایف:

   کارشناس مسئول واحد امور آزمایشگاه:                                  

نام شغل :         کارشناس مسئول آزمایشگاه

 A: اختيار تام دارد

  B:  با مدير ارشد هماهنگ شود

 C: مطابق شرح وظايف صورت پذيرد

ردیف

شرح وظایف

اختیارات

9

نظارت و سرپرستي بر كليه امور فني و اداري و آموزشي آزمايشگاهي مربوط

A

10

تهيه و تنظيم مطالب آموزشي و نظارت بر انجام آموزش و نظارت بر انجام آموزش آزمايشگاهي براي موسسات آموزشي مربوط

A

11

تهيه و تنظيم مقالات علمي و بررسي مقالات و گزارشات تهيه شده قابل نشر

A

12

هماهنگ كردن خط مشي آموزشي در كليه مراكز آزمايشگاهي

A

13

انجام اقدامات لازم در زمينه انطباق برنامه هاي آموزشي در كليه مراكز آموزشي با روشهاي جديد آموزشي

A

14

انجام كارهاي آموزشي لازم براي كارآموزان و بازآموزان معرفي شده

A

15

محتملاً تدريس در مراكز آموزشي در زمينه مربوط به شغل و تعليم به كارهاي فني معرفي شده در خصوص انجام روشهاي مورد نظر

B

16

شركت در جلسات و كميسيونها و كنفرانسها و سمينارهاي علمي داخل و خارج كشور و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي پيرامون موضوعات مطرح شده

B

17

تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون وظايف محوله و ارائه آن به مسئول يا مسئولان مربوط

A

1918

انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه بر حسب پست مورد تصدي به شاغلين ارجاع مي شود

A

 

شرایط احراز پست :

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس يا دكترا در يكي ، علوم آزمايشگاهي ،بيوشيمي ، شيمي ، انگل شناسي ، قارچ شناسي ، ويروس شناسي ، ايمني شناسي ، بافت شناسي ، ، ميكروب شناسي ، سم شناسي ، هماتولوژي ، باكتري شناسي ، و ، قارچ شناسي پزشكي ، ، شيمي كاربردي ، پزشكي ، زيست شناسي ، ميكروبيولوژي ، هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون ، علوم آزمايشگاهي ، ، فيزيولوژي ، ژنتيك ، ژنتيك انساني ، بيوتكنولوژي پزشكي ، بيوتكنولوژي بر حسب نوع فعاليت آزمايشگاه و حصول تجارب لازم طبق جدول شرايط احراز

دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته پزشكي عمومي با طي دوره چهارساله آسيب شناسي تشريحي و باليني و حصول تجارب

کارشناس آزمایشگاه:

نام شغل :         كارشناس آزمايشگاه

 A: اختيار تام دارد

  B:  با مدير ارشد هماهنگ شود

 C: مطابق شرح وظايف صورت پذيرد

ردیف

شرح وظایف

اختیارات

1

تعيين خط مشي و تنظيم برنامه هاي تحقيقاتي ، مطالعاتي ، تخصصي آزمايشگاهي ، تقسيم وظايف و نظارت بر انجام آن و همچنين سرپرستي و هماهنگي فعاليتهاي مربوط يا همكاري در انجام فعاليتهاي فوق

A

2

نظارت بر اقدامات آزمايشگاهي وکالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاه

A

3

همكاري با دانشگاه بمنظور استاندارد كردن روشهاي مختلف آزمايشگاهي

A

4

بررسي و كنترل روشهاي آزمايشي

A         

5

انجام راهنمائي هاي لازم به كارشناسان و ساير كاركنان تحت نظر در انجام وظايف مربوط ، هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها و نيز نظارت بر استفاده صحيح از روشها و دستگاههاي مورد استفاده

A

6

همكاري با ساير گروههاي بهداشتي و درماني در زمينه هاي مربوط

B        

7

شركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير برنامه هاي بهداشتي

B

8

شركت در دادگاههاي مربوط به عنوان كارشناس طبق درخواست و به منظور ارائه نظارت لازم تخصصي

 
کاردان آزمایشگاه :

نام شغل :         كاردان آزمايشگاه

 A: اختيار تام دارد

  B:  با مدير ارشد هماهنگ شود

 C: مطابق شرح وظايف صورت پذيرد

ردیف

شرح وظایف

اختیارات

1

همكاري با كارشناسان آزمايشگاه در انجام كليه وظايف مربوط و انجام تمام يا قسمتي از وظايف آنان حسب ارجاع

C

2

انجام آزمايشگاه ساده استاندارد آزمايشگاهي و نگهداري سوابق مربوط

C

3

تزريقات لازم به حيوانات آزمايشگاهي

C

4

همكاري با كارشناسان مربوط در تنظيم مقالات علمي و بررسي كارهاي انجام شده و قابل نشر

C

5

مشاركت در انجام آزمايشهاي آسيب شناسي و ستولوژي (جهت آزمايشگاههاي تشخيص طبي)

C

6

انجام آزمايش محدود در موارد مشكوك در صورت نياز

C

7

مشاركت در برنامه هاي اپيدميولوژي و ساير امور بهداشتي و درماني بررسي و تنظيم گزارش كارهاي جاري آزمايشگاهي و ارائه آن به مسئولين مربوط

C

8

انجام نمونه برداري هاي مورد آزمايش و اطلاعات ضروري

C

9

نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي و ارائه راهنمائيهاي لازم به ايشان در انجام وظايف محوله

C

10

انجام آزمايشهايي نظير تعيين ميزان آلودگي هوا (جهت آزمايشگاههاي اختصاصي نظير بهداشت محيط) زير نظر كارشناسان مربوط

C

11

آزمايش مواد اوليه دارويي و غذايي نظير تعيين مقدار و تشخيص ناخالصي ها با توجه به استانداردهاي موجود با ارشاد و راهنمايي كارشناسان مربوط

C

 

شرایط احراز پست :

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس در يكي از رشته هاي تغذيه ، علوم تغذيه ، علوم و صنايع غذايي ، زيست شناسي ، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ، مهندسي كشاورزي (علوم و صنايع غذايي) ، شيمي كاربردي ، شيمي ، علوم آزمايشگاهي ، دامپزشكي ميكروبيولوژي بر حسب نوع فعاليت و حصول تجارب لازم طبق جدول شرايط احراز

آموزشهای مورد نیاز :

  طبق آيين نامه اجرايي ماده (54) وبندهاي( د)و(ه )  ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ‘ اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

توانائیها و مهارتهای مورد نیاز :   ICDL 

 

                                              

  

 

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi