چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
بهداشت دهان و دندان

واحد بهداشت دهان و دندان

تلفن های مرکز:                 6 – 56420590            داخلی:290

 

نام و نام خانوادگی                                عنوان شغلی

 

 دکتر ناهید عزیزی مقدم                            کارشناس مسئول دهان و دندان

 

معرفي واحد بهداشت دهان و دندان:

 

واحد بهداشت دهان و دندان در راستاي ارتقاي سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش (با

اولويت گروه هدف) در قالب برنامه هاي پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و درمان زود هنگام

پوسيدگي هاي اوليه و بيماريهاي لثه ، در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش و همچنين آموزش مردم

در رده هاي مختلف سني در محلهاي قابل دسترس فعاليت مي نمايد .

رعايت بهداشت دهان و دندان در راستاي حفظ دندانها و لثه سالم در سلامت عمومي افراد تاثيرگذار

مي باشد . پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان كه شايعترين موارد آن پوسيدگي دندان و بيماري لثه

است مقرون به صرفه مي باشد. همچنین درمانهای زود هنگام پوسیدگیهای اولیه و بیماریهای لثه در

افراد مستعد و آسیب پذیر جامعه از تحمیل هزینه های سنگین درمانی به مردم و دولت جلوگیری می

نماید.

در مراكز بهداشتي- درماني شهري و روستايي، دندانپزشكان شاغل به آموزش با اولويت گروه هدف،

ارائه خدمات كشيدن دندانهاي عفوني ، ترميم دندانهاي پوسيده ، جرمگيري ، فيشورسيلانت ، فلورايد

تراپي در مراكز ، آموزش به مراجعين واحد بهداشت خانواده ، بازديد از مدارس ، معاينه دهان و دندان

دانش آموزان مدارس و بازديد از خانه بهداشت و پايش عملکرد بهورز مي پردازند .

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان:

_تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان در سطح شهرستان

_هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

_اجراي برنامه كشوري سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدايي

_اجرا ي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك

_اجرا ي طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول دبستان ( بخش معاينات دهان و دندان و طرح وارنيش

فلورايد تراپي )

_پايش و نظارت بر عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان مراكز تابعه

_تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان مراكز تابعه

_تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي ( پوستر ، پمفلت ، كتاب ، ..........)

_برنامه ريزي در خصوص آموزش نيروهاي درگير در برنامه ها و طرحها ( دندانپزشك ، بهورز ، كارشناس و

كاردان بهداشت خانواده ، رابط بهداشتي ، .........)

_بررسي اپيدميولوژيك فلورايد آب مناطق تحت پوشش

_تعيين شاخصهاي بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi