چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
پیشگیری و مبارزه با بیماریها

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

تلفن مرکز 6-5642520                     داخلی:215-119

پست الکترونیکی:                  rk.bimariha@iums.ac.ir

معرفي واحد:

واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ي واگير و غير واگير يكي از واحد هاي كليدي و مهم مركز بهداشت مي باشد كه وظيفه آن كنترل ؛ شناسايي و پيشگيري از بيماريهاي واگير و غير واگيرمي باشد اين واحد با يك كارشناس مسئول ؛ 5 كارشناس ؛ 2 كاردان و يك تكنسين بيماريها فعاليتها را پيگيري مي كنند

معرفي كارمندان واحد بيماريها:

جناب آقاي علي يوسفي                      كارشناس مسئول بيماريهاي واگير

 

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی

سركار خانم رقيه طبا طبايي                كارشناس بيماريهاي غير واگير

سرکار خنم یگانه احمدی نژاد              كارشناس بيماريهاي واگیر و غير واگير

آقاي حسن يعقوبي                          کارشناس بيماريهاي واگير

آقاي اصغر عيوضي                        كاردان بيماريهاي غير واگير

آقای پیمان یزدانی                           كاردان بيماريهاي واگير

معرفي برنامه هاي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها

* برنامه هاي واگير :ديفتري ؛ كزاز ؛ سياه سرفه ؛ هپاتيت ؛ فلج اطفال ؛سرخك ؛ آنفلونزا

* بيماريهاي مشترك بين انسان و دام ؛ ايمنسازي و عوارض واكسيناسيون ؛ بيماريهاي روده ا ي ( التور ؛ تيفوئيد؛ اسهال خوني)؛ پديكلوز ؛ مالاريا

* برنامه هاي غير واگير : تالاسمي ؛ غربالگري ديابت شهري و روستايي ؛ فشار خون ؛ هيپوتيروئيدي ؛ ثبت سرطان ؛ سوانح و حوادث

 

 

شرح وظايف:

* گزارش گيري و گزارش دهي موارد بيماريها

* بررسي موارد بيماريهاو تكميل فرم بررسي اپيدميولوژيك

* آموزش و اطلاع رساني در خصوص بيماريها

* آموزش پرسنل رده هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي

* تامين و توزيع واكسن ؛ سرم و فر آورده هاي بيولوژيك و سرنگ

* نظارت بر حسن اجراي واكسيناسيون وزنجيره سرما در كليه سطوح

* تدوين برنامه عملياتي سالانه و بر آورد اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه ها

* بيماريابي و شناسايي گروههاي در معرض خطر و پيگيري و. درمان بيمارا

* پيش بيني و تدارك و توزيع داروها و تجهيز ات مورد نياز

* تشكيل كميته پيشگيري از بيماريها و انجام هماهنگيهاي درون بخشي و برون بخشي

* جمع آوري فعاليتهاي آماري ؛ تجزيه و تحليل و ارجاع به سطوح بالات

* پايش و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و طرحها

* تدوين واجراي طرحهاتي پژوهشي و اجراي برنامه هاي مصوب كشوري

* پيش بيني ؛ تامين و توزيع نيروي انساني مورد نياز مراكز

 

شرح وظايف رده هاي كارشناسي

مدير و كارشناس مسئول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير و غير واگير

* برنامه ريزي

*مديريت

*هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

* نظارت بر برنامه ها

*پايش برنامه ها و واحد هاي بهداشتي درماني

*آموزش

كارشناس بيماريهاي واگير

*برنامه ريزي

*هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

*پايش و نظارت بر مراكز بهداشتي درماني ؛ پايگاهها و خانه هاي بهداشت

*گزارش دهي و گزارش گيري

*بررسي موارد بيماريها و تكميل فرم بررس اپيدميولوژيك

*آموزش و اطلاع رساني در خصوص بيماريها

*تامين و توزيع واكسن ؛ سرم و فر آورده هاي بيولوژيك و سرنگ

*تدوين برنامه عملياتي سالانه و بر آورد اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه ها

*بيماريابي و شناسايي گروههاي در معرض خطر و پيگيري و. درمان بيماران

*جمع آوري فعاليتهاي آماري ؛تجزيه و تحليل و ارجاع به سطوح بالاتر

كارشناس بيماريهاي غير واگير

*برنامه ريزي

*هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

*پايش و نظارت بر مراكز بهداشتي درماني ؛ پايگاهها و خانه هاي بهداشت

*آموزش و اطلاع رساني در خصوص بيماريها

*شناسايي و مراقبت از زوجين ناقل تالاسمي در هريك از استراتژ يهاي 1و2و3 برنامه

*پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور

*شناسايي ؛ تشخيص و درمان و مراقبت از بيماران مبتلاء به ديابت و فشار خون بالا در

مراكزروستايي و واحد هاي ديابت شهري

*نظارت بر نحوه ثبت حوادث در بيمارستان ؛ جمعبندي و تجزيه و تحليل حوادث در شهرستان

*جمع آوري و بررسي آماري هر يك از بر نامه هاي غير واگير و ارسال نتاليج به سطوح بالاتر

*تجزيه و تحليل آماري هريك از فعاليتهاي غير واگير

*بررسي و تامين تجهيزات و ملزومات مورد نياز

*غربالگري ؛ شناسايي ؛ پيگيري و درمان نوزادان مبتلاء به هيپو تيروئيدي ؛ كمبود آنزيم G6PDو فنيل كتونوري

*هماهنگي با كارشناس مدارك پزشكي جهت گرفتن موارد سرطان از مراكز پاتولوي ؛ راديولوژي ؛ بيمارستا و توزيع فرمهاي سرطان در

بخش هاي دولتي وخصوصي

*وارد كردن دادهاي سرطان به برنامه ICR

* پيشگيري از بروز بيماري فنيل كتنوري پس از تشخيص اولين مورد در خانواده

كار شناس مسئول بهداشت روان

*برنامه ريزي و مديريت برنامه هاي بهداشت روان

*هماهنگي برون بخشي و درون بخشي

* نظارت بر برنامه هاي بهداشت روان واحد هاي بهداشتي

* پايش برنامه ها و واحد هاي بهداشتي درماني

*آموزش

* جمع آوري فعاليتهاي آماري ؛تجزيه و تحليل و ارجاع به سطوح بالاتر

*تدوين برنامه عملياتي

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi