چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
گسترش

 

برنامه ها و امور جاري واحد گسترش شبكه:

گسترش شبکه :

معرفی برنامه :یکی از وظایف مهم این واحد بسط و توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شامل مراکز بهداشتی

درمانی ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت براساس ضوابط و مقررات طرح و گسترش و با در نظر گرفتن سه مولفه

جمعیت ، پراکندگی جغرافیايی ونوع تقسیمات کشوری می باشد . همچنین تامین و تعمیر تجهیزات اداری و پزشکی و استاندارد

سازی فضای فیزیکی مراکز یاد شده و در کل پشتیبانی از واحدهای محیطی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم از

مهمترین فعالیتهای این برنامه می باشد.

شرح وظایف :

 • راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی

شهری وروستایی برابر طرح گسترش شبکه

 • اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی
 • مکان یابی برای احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های گسترش
 • ایجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش
 • الویت بندی تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری در خصوص وصول اعتبارات
 • هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت تعمیرات و تجهیزات پیش بینی شده
 • بررسي وتطبيق شرايط جغرافيايي،جمعيتي منطقه با امكانات فني وپوشش واحدهاي بهداشتي وپيشنهاد اصلاح گسترش ويا تبديل واحدها

- تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

 • بررسی و گزارش تنگناها، نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات
 • همکاری با سایر واحدهای ستادی جهت ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی
 • همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه
 • تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشتی و درمانی موجود
 • تامین واحدهای بهداشتی استیجاری با عقد قرارداد با موجر در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط طرح و گسترش
 • تنظیم درخواست ماهانه جهت پرداخت اجاره بها ی واحد های استیجاری
 • هماهنگی جهت تامین اعتبار لازم جهت ودیعه واحدهای استیجاری از دانشگاه

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi