سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
امور داروئی

واحد اموردارویی:

تلفن های مرکز:     3 – 56439990               داخلی:522-520-512

پست الکترونیکی:                                          rk.daroui@iums.ac.ir

نام و نام خانوادگی                                                   عنوان شغلی

سرکار خانم دکتر ستاره تاویلی                                 کارشناس مسئول امور دارویی

سرکار خانم شهناز خداوردی                                    کارشناس امور دارویی

سرکار خانم ثریا صفری                                             انباردار دارویی

آقای بهزاد اکاری                                                     کمک انباردار

شرح وظایف:

- پایش ونظارت مستمر انبار دارویی،داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاهای بهداشتی و خانه

های بهداشت

- کنترل کمی وکیفی داروهای موجود در انبار دارویی

- بررسی آمار ماهیانه مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاهای بهداشتی و خانه های بهداشت

- دارو رسانی به واحد های ستادی ومحیطی مرکز بهداشت براساس درخواست دارویی وارسال به

واحدهای ذیربط

- ارسال آمار فصلی به دانشگاه

- برآورد فصلی داروهای مورد نیاز و خرید از شرکت های دارویی

- بررسی اقلام تجویزی و میانگین قیمت در هر نسخه و ارسال باز خورد مناسب

- آموزش مسئولین امور دارویی وپزشکان مراکز بهداشتی درمانی در بدو خدمت

- مشارکت وهمکاری در اجرای آموزش برای رده های مختلف بهداشتی در زمینه امور دارویی

- بررسی لیست آخرین قیمت داروها و ارسال به واحد های تابعه

- هماهنگی جهت جابجایی داروهای تاریخ نزدیک بین مراکز و یا با سایر واحدهای تابعه دانشگاه

- شرکت در جلسات و کارگاههای مرتبط

- انبار گردانی سالیانه  

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi