چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
امور قراردادها

امور قراردادها

تلفن های مرکز:                      6 – 56420590        داخلی: 320

پست الکترونیکی:

rk.gharardad@iums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی                                                           عنوان شغلی

سرکار خانم عالیه شاهمرادی اصل                          مسئول امور قرار دادها و ارزشیابی ها

 

شرح وظایف:

1-صدور احکام حقوقی و تنظیم قراردادها

2-تهیه صورتجلسات طبقه بندی مشاغل

3-تهیه و تنظیم گواهی حقوقی

4-حضور و غیاب کارمندان

5-کلیه امور مربوط به پرسنل و پزشک خانواده

6-تشکیل پرونده های پرسنلی در بدو ورود

7-تهیه بن های پرسنلی از قبیل غذا,لباس,مهد کودک و .....

شرح وظایف امور ارزشیابی ها

تهیه فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان ستادی و محیطی بر اساس شرح وظایف

توزیع فرم های ارزشیابی کارکنان و کارشناسان ستادی و محیطی

پيگيري و جمع آوری ارزشیابی کارکنان و کارشناسان از واحدهای ستادی و مراکز محیطی

نظارت و کنترل مدارک پیوست ارزشیابی

تهیه لیست پنج ساله ارزشیابی ستادی و محیطی

مکاتبه با دانشگاه(امور نیروی انسانی دانشگاه) و ارسال لیستهای ارزشیابی

بایگانی لیست های ارزشیابی در واحد ارزشیابی

تحویل فرم های ارزشیابی پرسنل به مسئول بایگانی پرسنلی جهت بایگانی در پرونده پرسنلی پس از

ثبت شماره و تاریخ

شرح وظایف امور قراردادها

مكاتبات مربوط به امور قراردادها

تهيه و تنظيم آمار مربوط به امور قراردادها

پيگيري و تهيه مدارك مربوط به امور مناقصات

تهيه و تنظيم قراردادهاي منعقده با شركتهاي طرف قرارداد

تنظيم چك ليست ارزيابي شركتها جهت پرداخت وجه

پيگيري در خصوص شكايات مربوط به پيمانكاران

صدور گواهی کارکرد پیمانکاران

پیگیری و بایگانی کلیه مکاتبات مربوط به امور قرارداد

 

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi