چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا 

تلفن واحد: 3-   56439990                   داخلی :280

 

نام نام خانوادگی                                         

آقای مهندس محمد غفوری                کارشناس مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایامدیریت و کاهش خطر بلایا                                                 کارشناس مسئول واحد مدیریت   

 

شرح وظیفه

 الف-قبل از وقوع بلایا(Mitigation and Preparedness)

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع بهداشتی
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت –محور کاهش خطر بلایا
 • آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخش ها
 • ذخیره سازی لوزم و ملزومات ارایه خدمات بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 • استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 • اجرای برنامه های آموزش  جهت پرسنل
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایادر تسهیلات بهداشتی و جامعه

ب-در زمان وقوع بلایا (Response)

 • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
  ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
  ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ ،به موقع وموثر
  پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه

ج-پس از وقوع بلایا (Recovery)


             تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
             بازیابی تسهیلات و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
             مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی – اجتماعی جامعه
             پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

د- آموزش آمادگی خانوار برای بلایا

  آموزش توسط مسئول کاهش خطر بلایا ، مسئول رابطین سلامت وکارشناس سلامت خانواده  مرکز و پایگاه انجام میشود. در خانه بهداشت توسط بهورز انجام می گردد.این برنامه سالی یک بار انجام می گردد و آموزش خانوارها در طول سال انجام می گردد.در هر خانوار گروه هدف برنامه ، مادران و زنان هستند،ارزیابی بر اساس فرم ارزیابی و آموزش بر اساس دستورالعمل DART  انجام می شود.در هر سال ابتدا فرم ارزیابی تکمیل و سپس آموزش انجام می گردد .فرم ارزیابی در پرونده خانوار قرار می گیرد.تا حد ممکن بهتر است ارزیابی و ارائه آموزش در یک جلسه انجام شود .

  

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi