چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
اهداف سازمانی

فهرست محورهای کیفیت شبکه بهداشت درمان شهرستان رباط کریم

1.افزایش بهره وری در سازمان

2.ارتقاء مستمر کیفیت خدمات

3.تلاش برای جلب و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و گیرندگان خدمت از طریق افزایش مستمر کیفیت

4.افزایش مشارکتهای برون بخشی در راستای توسعه سلامتی

5.ارتقاء آگاهی ها و رفتار مردم پیرامون مفاهیم سلامت

6.توسعه مدیریت مشارکتی و مشارکت همگانی کارکنان در تصمیم سازی در جهت ارتقاء بهره وری

7. توسعه و تقویت بخش غیر دولتی در حوزه سلامت و بهره مندی از توان ایشان

8.توسعه فن آوری و ارتباطات در نظام اداری (استقرار و توسعه اتوماسیون اداری )

9.ارتقاء نظام اداری خاصه در نظام پیشنهادات در جهت بهبود و اثر بخشی فرایند های سازمان

10.توسعه منابع انسانی

الویت های اهداف استراتژیک شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم

1.افزایش بهره وری در سازمان

2.افزایش میزان رضایتمندی گیرندگان خدمت

3.افزایش مشارکتهای برون بخشی در راستای توسعه سلامتی

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi