چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
بهداشت خانواده

واحد خانواده

تلفن مرکز 6-5642520             داخلی: 230-231-232-233-  234


نام و نام خانوادگی                                 عنوان شغلی

 

فاطمه قمرپور                       کارشناس مسئول واحد تغذیه،جمعیت و سلامت خانواده

رحیمه زارع                           کارشناس برنامه سلامت باروری و شیرمادر

فرزانه متمول                        کارشناس برنامه سلامت مادران

رقیه قاسمی                        کارشناس برنامه سلامت نوزادان و کودکان ومرگ کودکان 1-59 ماهه

زهرا گلدانی                          کارشناس برنامه سلامت سالمندان و سلامت میانسالان

فرید حامدی                          کارشناس تغذیه و بهبود جامعه

شرح وظایف کارشناسین:      

       شرح وظايف كارشناس مسئول واحد تغذیه وسلامت خانواده وجمعيت:

                                                                کارشناس مسئول مربوطه : فاطمه قمر پور

 • مشاركت دربرنامه ريزي هاي اجرايي وارائه طريق مناسب با شرايط منطقه اي
 • تشكيل وشركت در جلسات ،كميسيون ها ،كميته هاي فني وتخصصي بهداشت خانواده به منظور برنامه ريزي وبحث درزمينه حل مسائل ومشكلات
 • موجود وارائه نظرات مشورتي وتخصصي
 • تدوين وپيشنهاد پروژه هاي آموزشي ،اجرايي ومشاركت دراجراي آنها
 • تطبيق دستورالعمل هاي كشوري با شرايط محلي وتهيه استانداردهاوضوابط بهداشتي وتغذيه اي
 • بهره گيري ازاطلاعات وآمارهاي حياتي ،بهداشتي ،اجتماعي واقتصادي دربرنامه ريزي هاي منطقه اي
 • نظارت مستقيم برنحوه انجام كار واعمال استانداردهاوضوابط ابلاغ شده درواحدهاي تحت پوشش
 • تلاش براي دستيابي به روش هاي مناسب جلب مشاركت سازمانها ،نهاد ها ،موسسات وجامعه درسطح اجرايي وپيشبرد اهداف برنامه هاي واحد
 • پايش وارزشيابي برنامه هاي اجرايي تحت پوشش وگزارش نارسايي ها وتنگناها همراه با پيشنهاد وراه حل
 • تهيه برنامه هاي آموزشي حين خدمت بهداشت خانواده جهت رده هاي مختلف
 • همکاري موثر ومداوم با ساير واحدهاي بهداشتي درراستاي اهداف واحد
 • تهيه وتنظيم گزارش ازنحوه عملكرد وپيشرفت برنامه ها ،ارائه آن به مسئولان ذيرربط

 برنامه سلامت كودكان و نوزادان  

                            کارشناس مربوطه:رقیه قاسمی                                                

 • تهيه برنامه عملياتي ساليانه كودكان برنامه ريزي و تنظيم كارگاههاي آموزشي برنامه كودكان
 • نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ مانا)
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان
 • آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ در زمينه برنامه كودكان
 • تهيه مطالب آموز شي ـ‌ پوستر ـ بروشور و پمفلت آموزشي كودكان
 •  عضويت در كميته كودك سالم
 •  عضويت در كميته مانا (مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال)
 • عضويت در كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه
 •  هماهنگي جهت تشكيل كميته¬هاي كودك سالم ـ مانا ـ‌مرگ كودكان 59-1 ماهه
 • ورود اطلاعات آماری مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
 • جمع آوري فرمهاي تكميل شده موارد مرگ كودكان 59-1 ماهه
 •  ورود اطلاعات مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
 • ارسال گزارش مرگ كودكان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتي
 •  برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير 2 سال
 •  برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني کودک
 • هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته جهانی کودک
 • تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي
 • هماهنگی با امور دارو جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی ومکملهای مربوط به برنامه کودکان
 • هماهنگی با واحد گسترش جهت نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات مربوط به برنامه کودکان
 • هماهنگي با مراكز تابعه و معرفي پرسنل جهت گذراندن کلیه کارگاههای آموزشی بر نامه کودکان
 • عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان

              

                                کارشناس برنامه شیر مادر

                                                               کارشناس مربوطه: رحیمه زارع

 •  تدوین ، اجرا ونظارت بر فعالیتهای آموزشی سطح شهرستان
 • نظارت بر مطالب وموادآموزشی تهیه شده توسط کارکنان درسطح شهرستان
 •  جمع آوری ونگهداری آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا
 •  تعیین وضعیت موجود بیمارستان دوستدار کودک شهرستان براسال آخرین اطلاعات موجود تغذیه با شیرمادر درشهرستان واتخاذ سیاستهای لازم برای ارتقا
 •  تعیین وضعیت موجود بیمارستان دوستدارکودک شهرستان براساس آخرین پایش وپیگیری واطلاعات لازم توسط کمیته های بیمارستانی درجهت ارتقا وضعیت موجود
 • نظارت براجرای برنامه بیمارستان دوستدارکودک وارسال نتایج به معاونت بهداشتی  ازطریق ارزیابی مجدد وبررسی پایشهای انجام شده توسط بیمارستان
 • نظارت برعملکردکارکنان دراجرای برنامه وآموزش مادران درواحدهای اجرایی بوسیله بازدیدهای تصادفی
 • نظارت ازطریق پایش برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر درسطح ادارات وسازمانها وداروخانه ها
 • برآورد و تنظیم درخواست کوپن و قوطی شیر مصنوعی مورد نیاز شهرستان
 • نظارت برتوزیع ومصرف شیرمصنوعی وارائه راهکارها ومداخلات مناسب براساس گزارش اطلاعات جمع آوری شده
 •  برنامه ریزی وبرگزاری مراسم هفته جهانی شیرمادر و ارسال گزارش اقدامات به معاونت بهداشتی دانشگاه
 •  هماهنگی جهت برگزاری کمیته شهرستانی ترویج تغذیه با شیر مادر و ارسال صورتجلسه

                                                         برنامه باروری سالم

                                                                    کارشناس مربوطه : رحیمه زارع

 • تهیه برنامه عملیاتی باروری سالم
 • تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه باروری سالم به تفکیک واحدهای تحت پوشش
 • انجام بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش و  نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده در    سطوح محیطی و پایش  فعالیتهای کاردانها  و کارشناسان  بهداشتی و بهورزان
 • توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 • تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه باروری سالم
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی سلامت باروری جهت دانشجویان، افراد تحت پوشش کمیته امداد ، دانش آموزان دبیرستانی ، اعضای بسیج خواهران ، کارمندان آموزش و پرورش ودیگر ادارات
 • جمع آوری و ارسال آمارهای ماهیانه از کلیه واحدهای بهداشتی  تابعه هرماه و جمع بندی و-ورود اطلاعات آمارفعالیت مراکز محیطی در پایان ماه وفصل در رایانه و ارسال به معاونت بهداشتی 
 •   برآورد و د رخواست اقلام  مورد نیاز شهرستان  در ابتدای هر سال و ارسال به معاونت بهداشتی    
 •  بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 •  همکاری با سایر واحدهای ستادی   در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 • نگهداری ضوابط ، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 • همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه باروری سالم
 • همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 •  شرکت در جلسات و کمیسیونها و کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف
 •  تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط
 •  طراحی وتولید رسانه ومواد کمک آموزشی با رعایت استانداردها    
 • جمع‌آوری و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ارایه خدمات باروری سالم
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت هفته ملی جمعیت    
 • شرکت در برنامه پایش فصلی بیمه روستائی و پایگاههای مشارکتی                                             
 •  تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر و تجهیزات مربوط به اجرای برنامه باروری سالم و مشاوره هنگام  از ازدواج
 • برنامه ریزی جهت درخواست و توزیع داروهای شاخه بهداشتی به صورت فصلی
 •  برنامه ریزی جهت درخواست کلی و برآورد داروهای شاخه بهداشتی در انتهای هر سال
 • پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان
 • برآورد و تأمین و توزیع اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه های مختلف در سطوح مختلف و پیگیری اعتبارات برنامه وانجام هزینه براساس دستورالعمل
 • برآورد ، تهیه و تدارک لوازم و تجهیزات مورد نیاز مراکز IUDگذاری ،مشاوره حین ازدواج  و....
 • آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص دستورالعملهای روشهای پیشگیری از بارداری ، مشاوره باروری سالم  ، ...... و تهیه و توزیع متون آموزشی این برنامه جهت شهرستانهای تابعه
 • ثبت نامه های وارده و پیگیری تایپ وارسال مکاتبات مربوط به برنامه های سلامت باروری
 • همکاری در دریافت آمار بیمارستان وپیگیری عدم ارسال آمار
 • نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت
 • نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان
 • جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی
 •  تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 •  هماهنگی جهت برگزاری کمیته های توبکتومی /، تنظیم و ارسال صورتجلسات

                            کارشناس برنامه سلامت مادران
 

                                                    کارشناس مربوطه : فرزانه متمول

 • نظارت بر کمیت و کیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران
 • پایش وجمع بندی امتیازات پزشکان خانواده بر اساس چک لیست اختصاصی بیمه روستایی
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد واحدهای تابعهدر برنامه سلامت مادران
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران (ستاد ومراکز)
 • شرکت در جلسات وکمیته های مرگ و میر مادران
 • تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه مادران و ارائه به مسئول واحد سلامت خانواده
 • هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی
 • ارسال دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 • نظارت بر عملکرد پرسنل بهداشت خانواده (کارشناس و کاردان ماما،بهداشت خانواده ، و بهورزانتحت پوشش در شهرستان)
 • تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران به تفکیک مراکز و مقایسه شاخصهای بهداشتی شهرستان
 • بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهها ومراکز بهداشتی درمانی برا ساس چک لیست اختصاصی برنامه
 • برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ماما ، پزشک ، کاردان و کارشناس
 • هماهنگی جهت تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران
 • پیگیری مادران باردار مهاجرت کرده و پرخطر
 • آموزش نیروهای بدو استخدام (کاردان یا کارشناس بهداشتی ،ماما ،پزشک )
                " برنامه سلامت سالمندان"

                                      کارشناس مربوطه : زهرا گلدانی

                    برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی جهت مراقبین ،پزشکان و بهورزان شاغل
 

 تهیه  شاخصهای بهداشتی مربوط  به برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندان و شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی به  تفکیک مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 

 انجام  بازدید از خانه های بهداشت و پایگاهه و مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش و  نظارت بر کمیت  و کیفیت  خدمات  ارایه  شده  در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان براساس چک لیست برنامه
 

آموزش نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)
 

 تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه سالمندان
 

 جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارهاو ارسال  به صورت فصلی (برنامهمراقبتهای ادغام یافتهسالمندان ) وفعالیتهای آموزشی نیزفصلی وارسال آمار( برنامه شیوه زندگی سالم ) شش ماهه به معاونت بهداشتی
 

 تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 

بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف  و خط مشی های  اجرایی  در زمینه  برنامه های  مربوط  به سالمندان
 

 تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط  به عملکرد  برنامه ها  و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 

 نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
 

 همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ،  نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندی
 

 همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی
 

شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه
 

تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دوره های آموزشی براساس ضوابط
 

همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت بزرگداشت هفته ملی سلامت سالمندی
 

 نظارت ، پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، اجرایی و .... در سطح شهرستانهای تابعه و واحدهای محیطی
 

آموزش و بازآموزی نیروهای بهداشتی درمانی در خصوص برنامه بهبود شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته سالمندان

     تهیه برنامه عملیاتی سلامت میانسالان(سرطان های شایع-سلامت بانوان ومردان ایرانی سبا-سما)

                                         کارشناس مربوطه : زهرا گلدانی

تهیه  شاخصهای بهداشتی مربوط  به برنامه میانسالان به  تفکیک مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت

انجام  بازدید از خانه های بهداشت ،پایگاهها و مراکز بهداشتی درمانی تحت  پوشش و  نظارت بر کمیت  و کیفیت  خدمات  ارایه  شده  در سطوح محیطی و پایش فعالیتهای کاردانها و کارشناسان بهداشتی و بهورزان

توجیه نیروهای بدو استخدام ( پزشک، ماما، کارشناس و کاردان بهداشتی)

تهیه رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه میانسالان

جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز بهداشتی درمانی و جمع بندی آمارهاو ارسال  به صورت فصلی (برنامه میانسالان) به معاونت بهداشتی

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه

بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف  و خط مشی های  اجرایی  در زمینه  برنامه های  مربوط  به  میانسالان

 تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط  به عملکرد  برنامه ها  و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه

نگهداری اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده

همکاری و هماهنگی با سازمانها ، موسسات ،  نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه سلامت میانسالان

همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای ستادی

شرکت درجلسات بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث و تبادل نظر در زمینه برنامه

تعیین اولویت آموزش کارکنان وبرگزاری دورههای آموزشی براساس ضوابط

پیش بینی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان

 

 

 

         

                             برنامه بهبود تغذیه جامعه

                                                      کارشناس مربوطه : فرید حامدی

 • آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 • مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاهها وخانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد، بالای صدک 97 ، زیر 3- انحراف معیار  و زیر صدک 3
 • برگزاری کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی)
 • بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و زیر 8 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 • اجرای طرح یک وعده غذای گرم در مهد روستا ها با همکاری بهزیستی به منظور کاهش تعداد کودکان دچار اختلال رشد و سوء تغذیه
 • اجرای طرح حمایتی- مشارکتی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت کاهش تعداد کودکان دچار اختلال رشد و سوء تغذیه
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه
 • توجیه نیروهای بدو ورود (پزشک،کارشناس،کاردان و...)
 • پایش برنامه براساس چک لیست نظارتیاز مراکز،پایگاهها و خانه های بهداشت
 • آنالیز چک لیست پایش برنامه بصورت سه ماهانه
 • پایش پزشک براساس چک لیست برنامه
 • شرح وظایف در برنامه مادران
 • آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری و شیردهی
 • مشاوره مادران باردار و مراجعینی که جهت مراقبت های پیش از بارداری مراجعه می کنند در زمینه تغذیه سالم  و تغذیه در دوران بارداری و شیردهی
 • بررسی میزان سوء تغذیه ، وزن گیری نامطلوب ،BMI  نامطلوب و کم خونی در مادران باردار
 • آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 • شرح وظایف در برنامه تغذیه نوجوانان،جوانان و مدارس
 • تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان ، نوجوانان وجوانان
 • همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی و مکمل یاری ویتامینD در دختران دبیرستانی و آموزش ا ولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآن
 • شرح وظایف در برنامه سالمندان و میانسالان
 • آموزش کارکنان بهداشتی در خصوص تغذیه سالمندان و برنامه مکمل یاری
 • تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه
 • شرح وظايف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی
 • برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 • آموزش پرسنل بهداشتي و عامه مردم در زمينه مصرف صحيح روغن
 • برگزاري کلاس آموزشي در سطوح مختلف در زمينه مصرف صحيح روغن
 • طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه
 • شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي
 • تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از معاونت بهداشتی
 • پيگيري اجراي استراتژيك تغذيه در بحران پس از ارسال برنامه توسط معاونت بهداشتی
 • آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
 • آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سوادتغذيه اي خانوارهاي فقير
 • طراحي مداخله هاي تغذيه اي به منظور حمايت از گروه هاي آسيب پذير با همكاري بخش هاي ذيربط
 • شرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد
 • هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي از معاونت بهداشتی
 • برنامه آموزشي پرسنل وبازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
 • نظارت بر فعاليت بهورزان در مناطق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمر
 • بررسی سنجش نمک یددار تصفیه شده در مدارس روستایی
 • شرح وظايف دربرنامه مکمل یاری آهن
 • آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن  علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل آهن در گروههاي در معرض خطر(كودكان زير دو سال، مادران باردار،دختران دبيرستاني و ساير افراد كم خون)
 • آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن

             

    

 

 

 

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi