چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحد نظارت بر دارو

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی

اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد"

 
 فرایند ها و دستور العمل های  واحد نظارت بر دارو

 

       شرح وظایف اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

       فرم احضار موسس

       فرم تعزیرات حکومتی

       فرم اخطار جهت پرداخت بدهی به شرکت ها

       فرم ارزشیابی داروخانه ها                    نوع فعالیت داروخانه ها                          آئین نامه جدید داروخانه ها

       نام داروخانه های رباط کریم                  فرم بازدید از داروخانه                            تاسیس داروخانه- الویت بندی

       فرایند نیمه وقت شدن داروخانه ها             معرفی قائم مقام                                  اهداف

       فرم بازرسی از داروخانه بیمارستان                        

        فرم بازرسی از داروخانه های خصوصی  

         صدور پروانه تاسیس بعد از جابجایی 

        صدورمجوز تاسیس                            انتقال-سرمایه                                      ابطال- مجوز

        فرایند معرفی مسئول فنی                     صدور پروانه مسئول فنی                          تمدید پروانه مسئول فنی      

   

 
 
 
آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi