چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحدنظارت بر درمان

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم  در راستای  طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی  

 اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد"

      دستورالعمل ها و آئین نامه های جاری در واحد نظارت بر درمان

 

     آئین نامه های مطب عمومی و خصوصی  

    هزینه صدور گواهی فوت

     تکمیل فرم گواهی

   تعرفه درمانگاهها

   دستور العمل تفکیک و جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی

   لزوم رعایت کلیه قوانین و مقرارت موضوعه در صورتحساب صادره

   دستورالعمل واکسیناسیون نوزادان و کودکان مبتلا به HIV

   ارزش نسبی خدمات 1393

   مجموع راهنمایهای مراقبت از ایبولا

   دستورالعمل های مراکز درمان سوء مصرف مواد  (MMT)

 

       آئین نامه اجرایی و دستورالعمل هاي موضوع ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر

        بررسی قوانین مربوط به مراکزدرمان سوء مصرف مواد

     مراحل مربوط به تغییر مسئول فنی مراکزدرمان سوء مصرف مواد

      پروتكل درمان وابستگي به موادافيوني با داروهاي آگونيست  

    پروتکل درمان به به کمک تنتور اپیوم -اپی تینک وارزیابی نتایج دراز مدت

    قابل توجه مراکز جدید MMT

    تعرفه موقت مراکز MMT

    فرم های جدید اماری MMT

    فایل شناسنامه ای

    راهنمایی گزارش دهی

 

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi