چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
واحد امور اداری

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی

اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد"

 

  "فرایندهای جاری در واحد امور اداری"

 

      استخدام

          ***تبدیل وضعیت 4271

            ***جذب کادر غیر هیات علمی 4272

            ***جذب مشمولین پزشکان و پیراپزشکان 4273

            ***صدور گواهی معافیت از طرح 4274

 

         توجیهی بدو خدمت

         ***جلد اول

         ***جلد دوم

         ***جلد سوم

              فرایندهای باز نشستگی

          ***ابطال/برقراری/اصلاح بیمه درمانی3472

         ***برقراری حقوق وراث 3473

         ***درخواست ابطال و برقراری و اصلاح دفترچه بیمه3474

         ***روش اجرائی فرایندهای باز نشستگی4278

        ***کارت  شناسایی بازنشستگان

        ***گواهی سابقه بازنشستگی 3475

        ***گواهی کسر از حقوق5122

        ***کمک هزینه ازدواج3477

        ***کمک هزینه فوت 3478

           کارگزینی

        ***فرم تمدید قرارداد استخدام پیمانی3975

        ***فرم درخواست ماموریت آموزشی 3978

             نقل و انتقالات

        ***آئین نامه اداره نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی

        ***روند درخواست و اجرای ماموریت یا انتقال

        ***فرایند انتقال خروجی 4529

        ***فرایند انتقال ورودی به ستاد 4530

        ***فرایند انتقال ورودی به واحدها 4531

آدرس:جاده ساوه-رباط کریم-میدان امام خمینی                  تلفن:3-56439990 -021                                          دورنگار:56423343-021  www.robatkarim@iums.ac.ir     

Copyright © rk.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer younesi